åter till startsidan  
 
eftersök i nattmörker
 
 
 
  Eftesök i mörker kan vara både besvärliga och riskfyllda. En stor del av det inledade arbetet sker på och vid vägbanan, där trafiken kan vara både tät och stressig. Det är därför mycket viktigt att skylta upp området med varningstält och blinkljus, och att vi använder våra varningskläder. Uppmärkningen av olycksplatsen är speciellt viktig under den mörka barmarksperioden när mörkret upplevs som tätast och sikten är sämst. När snön kommer blir det mer reflexer så varningsljus syns tydligare och på lite längre håll.  
 
 
  Vid mörkerarbete när det är barmark gäller det att vara uppmärksam och att lita på hunden. Det kan vara  svårt att se eventuella spårtecken och att kunna dra slutsatser om djuret är skadat och i så fall hur. En hjälp i mörkret är om man kan se eventuella ögonblänk från det spårade djuret, och på så sätt eventuellt kunna se hur det rör sej och bedöma dess tillstånd. 
Under vintertid kan delar av abetet bli lättare då spår oftast är lätta att följa i snön. Skadetecken som exempelvis blod eller tecken på avvikande rörelse i spårmarkeringen orsakat av benskador ger bra hjälp för att kunna avgöra djurets eventuella skador. Däremot kan ju snödjupet inverka på möjligheten att eventuellt hinna upp ett skadat djur, och djup snö hindrar också möjligheten att arbeta med hundar.
 
 
 
  I det här fallet gällde eftersöket en påkörd älg, där två djur funnits på vägen. Spåren visade på ko med kalv, där djuren avvikit tillsammans från vägen. Inga direkta tecken till djurskada kunde ses i anslutning till olycksplatsen eller en kort bit in efter spåren. Efter omkring 50 meter började små blodmarkeringar synas i spåret av det ena djuret, och vid fortsatt spårning blev blodmarkeringarna sörre och större samtidigt som stegen i spåret blev mer och mer avvikande.
Längs spåret fanns ett flertal legor där man även kunde se att djuret hade haft svårt att  resa sej. Med alla tecknen var det ganska lätt att avgöra att det var kalven som var skadat och att höger framben sannolikt var helt av, uppgifter som är viktiga att veta för hur hur fortsatt spårande ska läggas upp. När djuret fångades av visade det sej att tolkningen av alla tecken i spåret stämde och det kändes bra att djuret inte behövde lida mer.
I det här fallet var alltså snön till stor hjälp trots mörkret och ganska djup snö, då alla tecken var lätta att se och tyda.
 
  åter längst upp